Vuodenvaihteen 2021 muutoksia

07.01.2021

Yhteisöverokanta
Yhteisöverokanta (mm. osakeyhtiöiden) pysyy muuttumattomana 20 prosentissa.

Täyssähköautojen verotusarvo alenee
Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvo alenee 170 eurolla kuukaudessa. Määräaikainen verotuki on voimassa vuosien 2021–2025 verotuksessa. Tuki koskee autoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen vuoden 2019 jälkeen.

Sähköautojen latausetu vapautetaan verosta
Työnantaja voi tarjota sähköauton latausedun verottomasti vuosina 2021–2025. Veronalaista tuloa ei synny, jos työnantaja kustantaa auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Auto voi olla työntekijän oma tai käyttöetuauto. Verovapaus koskee täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja.

Työsuhdematkalipun verovapautta korotetaan, liikkumispalvelupaketit mukaan
Työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 3 400 euroon saakka vuodessa. Joukkoliikenteen osuus liikkumispalvelupaketista katsotaan työsuhdematkalipuksi vastaavasti kuin joukkoliikenteen lipun tarjoaminen erikseen, kun työnantaja tarjoaa paketin työsuhde-etuna.

Työsuhdepolkupyöräetu verovapaaksi
Työsuhdepolkupyöräetu muuttuu verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa, eli työntekijälle ei käytännössä tule veroseuraamuksia. Mainittu summa on edun arvo per vuosi, eli itse sähköpyörä voi olla kalliimpi. Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa. Verovapaa polkupyöräetu voi olla myös osana liikkumispalvelupakettia.

Asuntovelan koron vähennysoikeus pienenee
Asuntovelan koron vähennysoikeus pienenee siten, että vuonna 2021 koroista on vähennyskelpoista 10 prosenttia nykyisen 15 prosentin sijaan.

Rajat ylittäviä lopullisia tappioita koskeva konsernivähennys
Vuoden alussa tulee voimaan lainsäädäntö, jolla mahdollistetaan Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisten tappioiden huomioon ottaminen kotimaisen emoyhtiön verotuksessa. Lainsäädäntöä täsmennetään siten, että ulkomaisten tytäryhtiöiden lopullisten tappioiden vähennyskelpoisuus toteutetaan EU-oikeuden edellyttämällä tavalla sekä veropohjaa turvaten. Lopulliset tappiot otetaan huomioon erillisenä konsernivähennyksenä.

Pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset saa vähentää jatkossa nopeammin verotuksessa
Elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoistoja korotetaan. Lisäksi kone- ja laiteinvestointien menojäännöspoistolle asetetaan euromääräinen raja.

Elinkeinotulon ja maatilatalouden tulon verotuksessa irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan yläraja nostetaan 1 200 euroon ja elinkeinoverotuksessa pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostetaan 3 600 euroon vuodessa. Metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston raja nostetaan 600 euroon. Lisäksi elinkeinotulon verotukseen ja maatilatalouden tuloverotukseen lisätään uusi säännös, joka mahdollistaa enintään 1 200 euron menojäännöksen poistamisen kerralla.

Korotetut poistot koneista ja laitteista
Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava voi tehdä käyttöomaisuuteen kuuluvista uusista koneista ja laitteista korotetut poistot verovuosien 2020-2023 verotuksessa. Korotetun poiston määrä voi olla enintään 50 prosenttia.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset
Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 44 euroa, osapäivärahan 20 euroa ja ateriakorvauksen 11,00 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus on 44 senttiä kilometriltä.

Peruskorko vuoden 2021 alussa
Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,5 prosenttia 1.1.2021 alkaen vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti.

Perintälakiin väliaikaisia muutoksia
Perintälakiin tulee väliaikaisia muutoksia, joilla rajoitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja.

Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikainen laki on voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Koronaepidemian takia työlainsäädäntöön tehdyt tilapäiset muutokset päättyvät
Lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin koronavirusepidemian takia tilapäisesti viiteen päivään. Ilmoitusaika on 1.1.2021 alkaen 14 päivää.

Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennettiin väliaikaisesti viiteen päivään. Kestoaika on 1.1.2021 alkaen kuusi viikkoa tai 14 päivää.

Työntekijän takaisinottovelvollisuutta pidennettiin koronavirusepidemian takia yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana. Takaisinottoaika on 1.1.2021 alkaen neljä tai kuusi kuukautta.

Työnantajalla on ollut koronavirusepidemian takia oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Työnantajalla on ollut oikeus purkaa koeajalla olevan työntekijän työsopimuksen myös työsopimuslain tarkoittamalla taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin
Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin.

Katso-tunnisteet ja Katso-valtuudet
Katso-tunniste ja Katso-valtuudet poistuvat käytöstä 30.4.2021. Sen jälkeen Verohallinnon asiointipalveluihin, esimerkiksi OmaVeroon, kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Yhdistyksen perustaminen edullisempaa ja helpompaa 5.1.2021 alkaen
Uuden yhdistyksen perustaminen helpottuu 5. tammikuuta 2021 alkaen, kun yhdistysrekisterin sähköiseen asiointiin tulee ohjattu perustamisilmoitus.

Kun yhdistys perustetaan ohjatulla ilmoituksella, valmiita sääntöjä ei tarvita, vaan asiointipalvelu luo säännöt ilmoittajan tekemien valintojen pohjalta. Näin säännöistä ei jää puuttumaan pakollisia asioita ja virheiden mahdollisuus vähenee.

Tiedotusvälineiden tiedonsaanti tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista helpottuu
Tiedotusvälineet saavat ensi vuoden alusta alkaen tietoa tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista aiempaa helpommin. Uuden oikeushallinnon valtakunnallisen tietovarantolain tarkoituksena on selkiyttää tietojen luovuttamista ja tietojen poistamista koskevia säännöksiä.

Brexit
Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa. Helmikuun alussa alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

EU:n puolesta neuvotellut Euroopan komissio sekä Britannia saivat tulevaa suhdetta koskevat neuvottelut päätökseen 24.12.2020. Sopimuksen hyväksymisprosessi käynnistyi Suomessa ja muissa EU-maissa välittömästi. EU ja Britannia pyrkivät siihen, että sopimusta voidaan soveltaa 1.1.2021 alkaen.

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan
Pienyritysten hallinnollisten velvoitteiden keventämiseksi tilikauden liikevaihtoon perustuva arvonlisäverovelvollisuuden alaraja korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon. Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen.

Listaamattomien yhtiöiden henkilöstöantien verotus uudistuu
Listaamattomien yhtiöiden henkilöstöantien verotusta uudistetaan siten, että osakkeita merkitsevälle työntekijälle ei muodostu merkintähetkellä ansiotulona verotettavaa etua, jos merkintähinta on vähintään yhtä suuri kuin osakkeen matemaattinen arvo. Osakkeen käyvän arvon sijaan tämä arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen. Osakkeita myöhemmin luovutettaessa luovutusvoittoa verotetaan pääomatulona.

Uudistus koskee tilanteita, joissa työntekijä merkitsee osakeannissa työnantajanaan toimivan listaamattoman yhtiön osakkeita. Säännöksen soveltumisen edellytyksenä on, että etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.

Säännöstä ei sovelleta silloin, kun verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus ylittää kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Säännöstä ei sovelleta myöskään yhtiön hallituksen eikä hallintoneuvoston jäseneen, joka ei ole työsuhteessa yhtiöön.

Yhtiön tulee merkintähetkellä harjoittaa elinkeinotoimintaa ja yhtiön varojen tulee koostua pääosin elinkeinotoimintaa palvelevasta omaisuudesta. Lisäksi yhtiön tulee merkintähetkellä olla säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja sekä kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Lähteet: VM, OM, Verohallinto, MMM, LVM, TEM, Kauppakamari, ytj.fi., PRH. Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta tai niiden muuttumisesta. 3.1.2021

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525