Työryhmä ehdottaa rekisteriä yritysten omistajista ja edunsaajista

12.11.2015

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa uutta julkista rekisteriä, johon koottaisiin tietoja yritysten omistajista. Rekisteristä näkisi omistajat, joilla on yli 25 prosentin omistus tai äänivalta yhtiössä. Ehdotettavan lainsäädännön tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Uusi rekisteri perustettaisiin Patentti- ja rekisterihallitukseen kaupparekisterin yhteyteen. Tietoja rekisteriin toimittaisivat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, eikä yhteisömuoto vaikuttaisi asiaan.

Rekisterissä olisi tietoja paitsi omistajista myös tosiasiallisista edunsaajista eli henkilöistä, joilla on oikeus nimittää tai erottaa yhtiön ylin johto tai jotka muutoin käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Rekisteri lisäisi yritysten omistuksen avoimuutta ja tietojen saatavuutta.

Rekisteriin merkittäisiin vain niin sanottu ensimmäinen omistajaporras, jotta yritysten hallinnollinen taakka pysyisi kohtuullisena.

Julkisissa rekisteritiedoissa näkyisi omistajan ja tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus, asuinvaltio sekä tosiasiallisen edunsaajan aseman luonne ja laajuus. Viranomaiset näkisivät lisäksi henkilötunnuksen ja kotiosoitteen.

Viranomaiset voisivat määrätä seuraamuksia

Työryhmä ehdottaa, että valtioneuvosto laatii riskiarvion rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta. Vastaava riskiarvio vaadittaisiin valvontaviranomaisilta ja ilmoitusvelvollisilta, kuten pankeilta ja sijoituspalveluyrityksiltä. Arviota täytyisi päivittää säännöllisesti.

Lainsäädäntöehdotusten tavoitteena on tehostaa viranomaisvalvontaa, yhtenäistää viranomaisten toimivaltuuksia ja luoda seuraamusjärjestelmä, joka estää rikkomuksia. Valvontaviranomaisilla olisi oikeus määrätä hallinnolliseksi seuraamukseksi rikemaksu, julkisen varoitus tai seuraamusmaksu.

Työryhmä on laatinut esityksensä hallituksen esityksen muotoon. Lainsäädännöllä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus.

Lähde: VM tiedote 12.11.2015

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525