Vuodenvaihteen 2015 muutoksia

02.01.2015

Yhteisöverokanta (mm. osakeyhtiöiden) pysyy 20 prosentissa.

Ansiotuloverotus

Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennetaan 100 000 eurosta 90 000 euroon. Lisäksi asteikon kolmeen alimpaan tuloluokkaan tehdään inflaatiota vastaavat tarkistukset korottamalla asteikon tulorajoja noin 1,5 prosentilla.

Vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava vero tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
16 500 – 24 700 8,00 6,50
24 700 – 40 300 541,00 17,50
40 300 – 71 400 3 271,00 21,50
71 400 – 90 000 9 957,50 29,75
90 000 - 15 491,00 31,75

 

Perintövero ja lahjavero

Perintö- ja lahjaverolain veroasteikkoja muutetaan korottamalla veroprosentteja kaikissa asteikkojen portaissa yhdellä prosenttiyksiköllä. Väliaikaisena säädetty ylin asteikkoporras säädetään pysyväksi 2016 lukien.

Perintöveron määrä I-luokassa:

Verotettavan
osuuden arvo
euroina
Veron vakioerä
osuuden ala-
rajan kohdalla,
euroa
Veroprosentti
ylimenevästä osasta,%
20 000 – 40 000 100 8
40 000 – 60 000 1 700 11
60 000 – 200 000 3 900 14
200 000 – 1 000 000 23 500 17
1 000 000 - 159 500 20

Perintöveron määrä II-luokassa:

Verotettavan
osuuden arvo
euroina
Veron vakioerä
osuuden ala-
rajan kohdalla,
euroa
Veroprosentti
ylimenevästä osasta,%
20 000 – 40 000 100 21
40 000 – 60 000 4 300 27
60 000 – 1 000 000 9 700 33
1 000 000 - 319 900 36

Lahjaveron määrä I-luokassa:

Verotettavan
osuuden arvo
euroina
Veron vakioerä
osuuden ala-
rajan kohdalla,
euroa
Veroprosentti ylimenevästä
osasta
4 000 – 17 000 100 8
17 000 – 50 000 1 140 11
50 000 – 200 000 4 770 14
200 000 – 1 000 000 25 770 17
1 000 000 - 161 770 20

Lahjaveron määrä II-luokassa:

Verotettavan
osuuden arvo
euroina
Veron vakioerä
osuuden ala-
rajan kohdalla,
euroa
Veroprosentti ylimenevästä
osasta
4 000 – 17 000 100 21
17 000 – 50 000 2 830 27
50 000 – 1 000 000 11 740 33
1 000 000 - 325 240 36

 

Pääomatulo

Pääomatulojen verotusta muutetaan alentamalla ylemmän verokannan tulorajaa 40 000 eurosta 30 000 euroon ja korottamalla ylempää verokantaa 32 prosentista 33 prosenttiin. Pääomatuloja verotetaan 30 000 euroon asti 30 prosentin verokannan mukaan.

Muutoksia arvonlisäverotuksessa

Vuoden 2015 alusta Euroopan unionissa toimivien yritysten EU-kuluttajille myymien radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen verotuspaikka on myyjän sijoittautumisvaltion asemasta ostajan sijoittautumisvaltio. Samalla otetaan käyttöön EU:hun sijoittautuneiden myyjien suorittamia radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja ja telepalveluja koskeva uusi erityisjärjestelmä veron ilmoittamista ja maksamista varten. Nykyinen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita myyjiä koskeva sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä laajennetaan kattamaan radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä telepalvelut.

Romualalla otetaan käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Verovelvollinen on myyjän sijasta ostaja. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan metalliromun ja -jätteen myynteihin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen elinkeinonharjoittajien välillä.

Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen kuljetettavien, kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvien sanoma- ja aikakauslehtien myynti muuttuu verolliseksi.

Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden arvonlisäverotuksesta säädetään vastaavalla tavalla kuin yliopistojen verotuksesta. Kaikki ammattikorkeakouluosakeyhtiöt ovat verovelvollisia liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden tarjoamat lakisääteiset koulutuspalvelut ovat edelleen verottomia.

Edustusmenot

Edustusmenojen määrästä 50 prosenttia on vähennyskelpoista menoa elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa.

Edustusmenot säädettiin vuodelle 2014 kokonaan vähennyskelvottomiksi elinkeinotulosta. Vuoteen 2013 saakka edustusmenoista sai elinkeinotuloverotuksessa vähentää puolet. Vuonna 2015 edustusmenoista saa jälleen vähentää puolet.

Korotetut poistot

Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain soveltamisaikaa jatketaan vuosille 2015 ja 2016. Lain mukaan tuotannollisessa käytössä olevista uusista koneista ja laitteista voidaan tehdä enintään 50 prosentin poisto sekä rakennuksista enintään 14 prosentin poisto käyttöönottovuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Muutoksia osuuskunnan ylijäämänjaon verotuksessa

Osuuspääoman korosta eli osuuskunnan saadusta ylijäämästä 25 prosenttia on jatkossa veronalaista pääomatuloa tai yritystuloa 5 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta veronalaista pääomatuloa on 85 prosenttia ja veronalaista yritystuloa 75 prosenttia. Osuuspääoman korko voi tietyissä tilanteissa olla myös ansiotuloa.

Osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvaa varojenjakoa pidetään verotuksessa pääsääntöisesti osuuskunnasta saatuna ylijäämänä. Osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää rajataan sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen.

Osuuskunnan maksamasta ylijäämästä on toimitettava ennakonpidätys.

Asuntovelan korkovähennys

Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan asteittain siten, että vähennyskelpoinen määrä on 65 prosenttia vuonna 2015, 60 prosenttia vuonna 2016, 55 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018.

Tupakkavero

Tupakkatuotteiden valmisteverotasoja korotetaan keskimäärin yhdeksän prosenttia. Korotukset kohdistuvat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon.

Autoverolain muutoksia

Takseille myönnettävä autoveron alennus puolitetaan siten, että autoverotuki on enintään 4 800 euroa. Laissa on kahden kuukauden siirtymäaika, joten uutta säännöstä sovelletaan autoihin, jotka rekisteröidään taksiliikennelaissa tarkoitettuun tilausliikenteeseen 1.3.2015 tai sen jälkeen. Isojen erikoisvarustelujen esteettömien tilataksien, koulukuljetustaksien ja invataksien autoverotuet kuitenkin säilyvät ennallaan.

Maahanmuuton yhteydessä muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen veronalennus poistetaan. Maahanmuuton yhteydessä tuotavia ajoneuvoja, jotka on hankittu ennen lain voimaantuloa, koskee kuitenkin vuoden 2017 loppuun ulottuva siirtymäaika. Siten ajoneuvo, joka on rekisteröity muuttajan käyttöön tai jonka hankinnasta on tehty sitova ostosopimus ennen lain voimaantuloa, on edelleen oikeutettu veronalennukseen, jos muutto Suomeen tapahtuu viimeistään vuoden 2017 lopussa.

Ajoneuvoverotuksen muutoksia

Henkilö- ja pakettiautojen ominaishiilidioksidipäästöihin perustuvaa vuotuista ajoneuvoveron perusveroa korotetaan päästötason mukaan 12-69 euroa vuodessa. Ajoneuvokannan keskipäästöisellä autolla vero nousee noin 60 euroa vuodessa. Korotus painottuu lievästi keski- ja suuripäästöisiin autoihin.

Energiaverotusta koskeva lainsäädäntö

Liikenne- ja lämmityspolttoaineiden sekä yleisen veroluokan sähkön veroa korotetaan. Korotus nostaa moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden hintaa noin sentin litralta ja dieselöljyn 1,2 senttiä litralta, kun otetaan huomioon arvonlisäveron vaikutus. Kevyen polttoöljyn arvonlisäverollinen hinta nousee 3,0 ja raskaan polttoöljyn 3,6 senttiä litralta.

Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin. Lakiin otetaan säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä.

Tekesille uusia mahdollisuuksia tukea innovaatioita

Tekesin mahdollisuuksia tukea tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa lisätään vuoden 2015 alusta lähtien. Merkittävin muutos Tekesin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen on kasvanut tuki-instrumenttien valikoima.

Finnveralle oikeus myöntää rahoitusta myös pk-yrityksiä suuremmille yrityksille

Finnvera voi myöntää vuoden 2015 alusta rahoitusta koko maassa pk-yrityksiä suuremmille yrityksille. Ennen muutosta Finnvera on voinut myöntää rahoitusta suuremmille yrityksille vain tukialueilla.

Alkoholimainontaa rajoitetaan

Alkoholimainontaa rajoitetaan lasten ja nuorten suojelemiseksi. Tarkoituksena on vähentää niitä tilanteita, joissa lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle.

Lakiuudistuksen myötä mietojen alkoholijuomien mainonta kielletään yleisillä paikoilla, kuten bussipysäkeillä, liikennevälineissä ja mainostauluilla. Poikkeuksena alkoholimainontaa saa kuitenkin harjoittaa yleisötilaisuuksissa, kuten urheilutapahtumissa ja konserteissa. Mainonta on nykyiseen tapaan sallittua myös ulkomaanliikenteen aluksilla ja alkoholijuomien anniskelu- ja myyntipaikoissa.  Anniskelu- ja myyntipaikkojen ulkopuolella saa jatkossa mainostaa alkoholijuomien nimiä ja hintoja.

Korkolain mukainen viivästyskorko

Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on korkolain mukaan 8,5 % vuodessa ajanjaksona 1.1.–30.6.2015. Muutoin viivästyskorko on samaisena ajanjaksona 7,5 %.

Viranomaisten aiheuttamien vahinkojen korvaustoimintoja sijoitetaan Valtiokonttoriin

Valtiokonttoriin sijoitetaan viranomaisten kansalaisille ja yhteisöille aiheuttamien vahinkojen korvaustoimintoja. Asiaa koskeva laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta tulee voimaan 1. tammikuuta 2015.

Nykykäytännön mukaan korvauksia haetaan siltä viranomaiselta, joka on vahinkoa aiheuttanut. Käytäntö on johtanut ajoittain epätietoisuuteen, mikä viranomainen korvausvaatimuksen ratkaisee ja maksaa korvaukset.

Matkakustannusten korvaukset

Kotimaan kokopäivärahaa sekä ateriakorvausta nostetaan 1.1.2015 alkaen siten, että kokopäiväraha nousee 39 eurosta 40 euroon ja ateriakorvaus nousee 9,75 eurosta 10 euroon. Osapäiväraha on edelleen 18 euroa. Henkilöauton kilometrikorvaus on 44 senttiä/km.

Lähteet: Finlex, VM, OM, Eduskunta, Verohallinto, TEM. Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta tai niiden muuttumisesta. 31.12.2014

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525