Muutoksia useisiin verolakeihin

16.09.2014

Hallitus esittää useita muutoksia verolakeihin
Hallitus esitti eduskunnalle 15. syyskuuta muutoksia muun muassa tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä valmisteveroihin.

Ansiotulon tuloveroasteikko vuonna 2015
Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennettaisiin 100000 eurosta 90000 euroon. Lisäksi asteikon kolmeen alimpaan tuloluokkaan tehtäisiin inflaatiota vastaavat tarkistukset korottamalla asteikon tulorajoja noin 1,5 prosentilla.

Perintövero ja lahjavero
Perintö- ja lahjaverolain veroasteikkoja muutettaisiin korottamalla veroprosentteja kaikissa asteikkojen portaissa yhdellä prosenttiyksiköllä vuonna 2015. Väliaikaisena säädetty ylin asteikkoporras säädettäisiin pysyväksi 2016 lukien.

Edustusmenojen vähennyskelpoisuus
Edustusmenojen määrästä 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista menoa elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa.

Pääomatulot
Pääomatulojen verotusta muutettaisiin alentamalla ylemmän verokannan tulorajaa 40000 eurosta 30000 euroon ja korottamalla ylempää verokantaa 32 prosentista 33 prosenttiin.

Muutoksia osuuskunnan ylijäämänjaon verotuksessa
Osuuspääoman korosta eli osuuskunnan saadusta ylijäämästä 25 prosenttia olisi jatkossa veronalaista pääomatuloa tai yritystuloa 2500 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta veronalaista pääomatuloa olisi 85 prosenttia ja veronalaista yritystuloa 75 prosenttia. Osuuspääoman korko voisi tietyissä tilanteissa olla myös ansiotuloa. Osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvaa varojenjakoa pidettäisiin verotuksessa pääsääntöisesti osuuskunnasta saatuna ylijäämänä. Osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää rajattaisiin sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen.

Muut tuloverotuksen muutokset
Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennettaisiin asteittain siten, että vähennyskelpoinen määrä olisi 65 prosenttia vuonna 2015, 60 prosenttia vuonna 2016, 55 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennysoikeutta kavennettaisiin kasvattamalla omavastuuosuutta 600 eurosta 750 euroon. Osan verovuotta työttömänä olleen omavastuuosuutta pienennettäisiin 55 euron sijasta 70 eurolla jokaista täyttä työttömyyskuukautta kohti. Omavastuuosuuden korotuksen vuoksi työsuhdematkalipun verovapautta muutettaisiin siten, että työsuhdematkalippu olisi verovapaata tuloa 300 euroon asti ja 750 euroa ylittävältä osalta 3400 euroon asti.

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2930 eurosta 2970 euroon ja vähennyksen poistumaprosenttia alennettaisiin 19 prosentista 18 prosenttiin. Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 1010 eurosta 1025 euroon, vähennyksen kertymäprosenttia korotettaisiin 7,4 prosentista 8,6 prosenttiin ja vähennyksen poistumaprosenttia korotettaisiin 1,15 prosentista 1,2 prosenttiin.

Kunnallisverotuksen eläketulovähennystä kasvatettaisiin korottamalla eläketulovähennyksen täyden määrän laskemiseksi käytettävää kerrointa 1,37:stä 1,39:ään ja alentamalla vähennyksen poistumaprosenttia 55 prosentista 54 prosenttiin. Verotuksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön lapsivähennys verovuosina 2015-2017. Vähennys myönnettäisiin alaikäisen lapsen huoltajalle. Vähennyksen määrä olisi 50 euroa jokaisesta huollettavasta alaikäisestä lapsesta. Vähennys laskettaisiin enintään neljän lapsen perusteella. Yksinhuoltajalle vähennys myönnettäisiin kaksinkertaisena. Vähennys pienenisi, jos verovelvollisen puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärä ylittäisi 36000 euroa.

Tupakkavero
Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa ehdotetaan korotettavaksi keskimäärin yhdeksän prosenttia. Korotukset kohdistuisivat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon.

Autoverolain muutoksia
Takseille myönnettävä autoveron alennus ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2015 alusta. Isojen erikoisvarustelujen esteettömien tilataksien, koulukuljetustaksien ja invataksien autoverotuet kuitenkin säilytettäisiin ennallaan. Maahanmuuton yhteydessä muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen veronalennus poistettaisiin. Maahanmuuton yhteydessä tuotavia ajoneuvoja, jotka on hankittu ennen lain voimaantuloa, koskisi kuitenkin vuoden 2017 loppuun ulottuva siirtymäaika. Siten ajoneuvo, joka on rekisteröity muuttajan käyttöön tai jonka hankinnasta on tehty sitova ostosopimus ennen lain voimaantuloa, olisi edelleen oikeutettu veronalennukseen, jos muutto Suomeen tapahtuu viimeistään vuoden 2017 lopussa. Autoverolakiin tehtäisiin lisäksi eräitä muita muutoksia. Muutokset tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Ajoneuvoverotuksen muutoksia
Henkilö- ja pakettiautojen ominaishiilidioksidipäästöihin perustuvaa vuotuista ajoneuvoveron perusveroa korotettaisiin verotuottojen lisäämiseksi ja veron ohjausvaikutuksen parantamiseksi. Korotuksen suuruus olisi päästötason mukaan 12-69 euroa vuodessa. Ajoneuvokannan keskipäästöisellä autolla vero nousisi noin 60 euroa vuodessa. Korotus lievästi painottuisi keski- ja suuripäästöisiin autoihin.

Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muutoksia
Liikenne- ja lämmityspolttoaineiden sekä yleisen veroluokan sähkön veroa korotettaisiin vuoden 2015 alusta.

Jätevero
Kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä kannettavaa jäteveroa korotettaisiin 50 eurosta 55 euroon tonnilta jätettä vuoden 2015 alusta.

Elokuvatuottajalle myönnetty tuotantotuki
Kotimaiselle elokuvatuottajalle valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetyn tuotantotuen verovapaus elinkeinotulon verotuksessa poistettaisiin.

VM 15.09.2014 | Tiedote 138/2014

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525