Vuodenvaihteen 2014 muutoksia

30.12.2013

Yhteisöverokanta Yhteisöverokanta alenee 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Verokanta on kuitenkin 24,5 prosenttia myös verovuonna 2014, jos yhteisön tilikautta on 21.3.2013 tai sen jälkeen muutettu niin, että yhteisöllä ei pääty verovuotta vuonna 2013 tai vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut 21.3.2013 jälkeen.

Pääomatulo
Pääomatulosta suoritettavan korkeamman verokannan, 32 prosenttia, soveltamisen rajaa lasketaan nykyisestä 50 000 eurosta 40 000 euroon. Pääomatuloja verotetaan 40 000 euroon asti 30 prosentin verokannan mukaan.

Osinkotulo
Luonnollisen henkilön listatusta yhtiöstä saamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.Vuonna 2013 veronalainen osuus on ollut 70 prosenttia.

Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa (ja 75 prosenttia verovapaata tuloa) siltä osin kuin osingon määrä vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Euromääräisen rajan ylittävältä osalta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta on 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa.

Yhteisöjen väliset osingot ovat edelleen pääsääntöisesti verovapaita. Yhteisön saama osinko on verovapaata tuloa, jos osinko on saatu kotimaiselta yhteisöltä tai ns. emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitetulta ulkomaiselta yhtiöltä. Euroopan talousalueen valtiossa asuvalta muulta yhteisöltä kuin emo-tytäryhtiödirektiivissä mainitulta yhtiöltä saatu osinko on tietyin edellytyksin verovapaa. Osinko on kuitenkin kokonaan veronalaista tuloa, jos osinkoa jakava yhteisö on listattu yhtiö ja osingonsaaja listaamaton yhtiö, joka ei omista osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön pääomasta. Osinko on kokonaan veronalaista tuloa myös silloin, kun osinko on saatu muualta kuin ETA-valtiosta.

Maatalouteen kuuluvien sekä luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaan kuuluvien julkisesti noteeratun yhtiön maksamien osinkojen veronalainen osa on 85 prosenttia ja muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamien osinkojen veronalainen osa 75 prosenttia.

Ennakonpidätys osingoista
Vuoden 2014 alusta ennakonpidätys on toimitettava paitsi listatun yhtiön (julkisesti noteeratun) myös listaamattoman yhtiön maksamista osingoista. Osinkoihin rinnastetaan myös osinkoina verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (svop).

Ennakonpidätys listatun yhtiön maksamista osingoista on 25,5 prosenttia.

Ennakonpidätys listaamattoman yhtiön maksamista osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä.

Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.

Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksettavasta osingosta.

Pääoman palautus
Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta (mm. svop) pidetään verotuksessa osinkona. Listaamattoman yhtiön varojenjako rinnastetaan kuitenkin luovutukseen, jos pääomasijoituksen tekemisestä on kulunut enintään kymmenen vuotta. Varojenjakoa koskevaa sääntelyä sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatuun varojenjakoon ensimmäisen kerran vuonna 2016 jos pääomansijoitus on tehty ennen vuotta 2014.

Edustusmenot
Edustusmenoja ei voi enää vähentää verotuksessa.

Koulutusvähennys
Työnantajan on mahdollista saada verotuksessa lisävähennys työntekijöiden ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta. Ns. koulutusvähennys määräytyy koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden ja yrityksen keskimääräisen päiväpalkan perusteella.

Korotetut poistot
Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 – 2015 annetun lain sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä koskevan lain voimassaoloaikaa lyhennetään koskemaan vain vuosia 2013 ja 2014.

Ansiotuloverotus
Vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava vero tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
16 300 – 24 300 8,00 6,50
24 300 – 39 700 528,00 17,50
39 700 – 71 400 3 223,00 21,50
71 400 – 100 000 10 038,50 29,75
100 000 - 18 547,00 31,75


Kiinteistöverotus
Rakennusten verotusarvot nousevat, kun niiden perusteena olevia jälleenhankinta-arvoja korotetaan 7,14 prosentilla. Lisäksi asuinrakennusten ikäalennusten enimmäismäärää alennetaan 70 prosenttiin 80 prosentista. Myös maapohjien verotusarvoja korotetaan koko maassa noin 4 prosentilla. Lisäksi maapohjien aluehinnan vähimmäisarvoksi tulee yksi euro neliömetriltä. Kiristykset kohdistuvat tasaisesti koko maahan ja eri verovelvollisille, joita ovat yksityiset kotitaloudet, yritykset ja muut yhteisöt.

Pääkaupunkiseudun kunnissa rakentamattoman rakennusmaan veroprosentin tulee olla vähintään 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kunnassa sovellettu yleinen kiinteistöveroprosentti. Korotuksen piiriin kuuluvat myös saman omistajan asuttaman asuinpaikan viereinen rakennuspaikka.

Asuntovelan korkovähennys
Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan siten, että vuonna 2014 vähennyskelpoinen määrä on 75 prosenttia. Vuonna 2015 vähennyskelpoinen määrää alenee edelleen 5 prosentilla, jolloin vähennyskelpoinen määrä on 70 prosenttia.

Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 000 eurosta 2 400 euroon.

Verokortin toimittaminen työnantajalle muuttuu
Vuoden 2014 verokorttia ei tarvitse toimittaa työnantajalle, jos työnantaja saa ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta. Työnantaja kertoo työntekijälle, tarvitaanko paperinen verokortti. Muutos koskee vain Verohallinnon laskemia perusverokortteja. Palkan muutosverokortit on edelleen toimitettava erikseen työnantajalle.

Katso-yritystunnistuspalvelun jatko
Laissa säädettyä niin sanottua Katso-yritystunnistuspalvelua koskevaa Verohallinnon määräaikaista tehtävää jatketaan kolmella vuodella.

Lähdeverolaki
Lähdeverolaki (rajoitetusti verovelvolliset) muuttuu siten, että rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamaa ansiotuloa voidaan verottaa verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Verotusmenettelystä annetun lain mukainen verotus koskee rajoitetusti verovelvollisia, jotka asuvat Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa taikka valtiossa tai alueella, jota koskee sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa, tai jotka ovat tutkijadirektiivissä tarkoitetun oleskeluluvan haltijoita.

Ansiotulo verotetaan verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä, jos rajoitetusti verovelvollinen esittää tarvittavat selvitykset tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä. Nykyisiä ansiotulosta perittävää lähdeveroa (35 %) koskevia säännöksiä ei muuteta, sillä ne tulevat edelleen sovellettaviksi, jos verovelvollinen ei hae verotusmenettelystä annetun lain mukaan laskettua verokorttia tai muuten ilmaise tahtoaan verotuksen toimittamisesta verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Määritettäessä Suomesta saadusta tulosta menevää veroa huomioon otetaan myös palkka, eläke ja sosiaaliturvaan perustuva suoritus, joka on saatu muualta kuin Suomesta ja joka on verovelvollisen asuinvaltiossa veronalaista tuloa. Lisäksi huomioon otetaan edellä mainitut tulot, jotka on saatu Suomesta ja joiden verottamisen verosopimus estää.

Lähdeverotusta sovellettaessa rajoitetusti verovelvollisille maksetut matkakustannusten korvaukset samoin kuin merityötuloa saavan korvaukset ovat tuloverolaissa säädetyllä tavalla verosta vapaita.

Muita muutoksia verotukseen
Väkevien alkoholijuomien veroa korotetaan noin 5,3 prosenttia, oluen veroa 8,2 prosenttia ja viinien veroa noin 8,6 prosenttia. Korotuksen vuoksi alkoholijuomien hinnat nousevat keskimäärin 2,3 prosenttia.

Henkilön yleisradioveron pienintä maksuun pantavaa määrää korotetaan 50 eurosta 51 euroon ja veron enimmäismäärää 140 eurosta 143 euroon. Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan keskimäärin 10 prosenttia.

Virvoitusjuomien valmistevero porrastetaan kahteen tasoon. Virvoitusjuomien, jotka sisältävät yli 0,5 prosenttia sokeria, valmistevero korotetaan 22 senttiin litralta valmista juomaa. Muiden virvoitusjuomien valmistevero säilyy nykyisellään 11 sentissä litralta.

Fossiilisen moottoribensiinin hiilidioksidiveroa korotetaan 2,25 senttiä litralta ja fossiilisen dieselöljyn hiilidioksidiveroa 2,71 senttiä litralta. Korotuksen suuruus on noin 5 prosenttia.

Sähköverotuksen rakennetta muutetaan siten, että teollisuuden, kaivostoiminnan ja maatalouden lisäksi myös konesaleissa kulutetusta sähköstä kannetaan alennettu, sähköveroluokan II mukainen vero.

Uusi osuuskuntalaki voimaan
Uusi laki helpottaa muun muassa osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa.

Osakeyhtiölain lunastusriitoja koskevat säännökset muuttuvat
Osakeyhtiölain säännöksiä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusmenettelystä täsmennetään. Tavoitteena on tehostaa ja selventää lunastusmenettelyä sekä parantaa vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa.

Tuomioistuinten käsittelymaksuihin korotuksia
Hakemusmaksut nousevat 23–33 prosenttia ja varsinaiset oikeudenkäyntimaksut rahan arvon muutosta vastaavasti noin 8 prosenttia.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautetaan
Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautetaan. Valituslautakunnassa vireillä olevat asiat siirretään markkinaoikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuteen.

Matkakustannusten korvaukset
Kotimaan kokopäivärahaa sekä ateriakorvausta nostetaan 1.1.2014 alkaen siten, että kokopäiväraha nousee 38 eurosta 39 euroon ja ateriakorvaus nousee 9,50 eurosta 9,75 euroon. Osapäiväraha nousee 17 eurosta 18 euroon. Henkilöauton kilometrikorvaus on 43 senttiä/km.

Lähteet: Finlex, VM, OM, Eduskunta, Verohallinto. Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta tai niiden muuttumisesta. 30.12.2013

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525