Luonnos osinkoverotuksen uudistamiseksi ym. muutoksia elinkeinoverotukseen

22.10.2013

Esityksessä ehdotetaan edelleen yhteisöverokannan alentamista nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin.

Pääomatuloveron progressiota ehdotetaan myös edelleen kiristettäväksi siten, että yli 40 000 euron pääomatuloista vero olisi 32 prosenttia.

Osinkoverotusta koskevassa uudistuksessa ehdotetaan julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatujen osinkojen veronalaisen osuuden nostamista 70 prosentista 85 prosenttiin.

Yksityisistä osakeyhtiöistä saaduista osingoista veronalaista pääomatuloa olisi 25 prosenttia osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä, kuitenkin enintään 150 000 euroon saakka. Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko olisi 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta olisi 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa.

Yksityisten osakeyhtiöiden maksamien osinkojen osalta ehdotetaan ennakonpidätysvelvollisuutta (luonnoksen liite 2).

Edelleen pääoman palautukseen ehdotetaan täysin uusia säännöksiä sekä julkisesti noteerattujen että yksityisten osakeyhtiöiden osalta (uudet EVL 6a § ja TVL 45a §).

Edustusmenojen vähennyskelpoisuus poistuu. Nykyään edustusmenojen määrästä on puolet vähennyskelpoista. Luonnoksessa ehdotetaan, että edustusmenojen vähennyskelvottomuutta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa (luonnoksen sivu 97). Tässä muodossa kirjoitettuna voimaantulosäännös aiheuttaisi erikoisen tilanteen tilanteessa, jossa yhtiön tilikausi on esim. 1.2.2013 – 31.1.2014. Olisivatko edustusmenot vähennyskelpoisia miltään osin?

Voimaantulosäännöksissä on varauduttu yritysten intressiin siirtää vuonna 2013 (24,5 %) syntyviä voittoja verovuodelle 2014 (20 %). Säännösten mukaan verovuonna 2014 sovellettaisiin 24,5 % yhteisöverokantaa jos esim. yhtiön tilikautta on pidennetty. Taloudellista intressiä pidentää tilikautta ei siis ole. Pikemminkin päinvastoin. Mikäli yhtiön meneillä oleva tilikausi (1.1.2013 – 31.12.2013) pidennetään päättymään 30.6.2014, maksetaan koko pidennetyltä tilikaudelta (18 kk) korkeampi yhteisövero (24,5 %).

Koko luonnoksen (139 sivua) löydät tästä.

Lähde: LUONNOS (päivitetty 15.10.2013) Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525