Rajoitetusti verovelvollisen verotusta esitetään muutettavaksi

28.06.2013

Hallitus esittää, että rajoitetusti verovelvollisen henkilön saaman ansiotulon verotusta muutettaisiin. Muutoksen taustalla on Euroopan unionin komission vuonna 2012 aloittama rikkomusmenettely.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamista annettua lakia muutettaisiin siten, että rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamaa ansiotuloa voitaisiin verottaa verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä. Verotusmenettelylain mukainen verotus merkitsisi sitä, että rajoitetusti verovelvollisen vero määräytyisi tuloveroasteikkolain ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin perusteella ja että rajoitetusti verovelvollinen voisi tehdä tuloverolaissa säädettyjä vähennyksiä. Verotusmenettelylain mukainen verotus koskisi rajoitetusti verovelvollisia, jotka asuvat Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa taikka valtiossa tai alueella, jota koskee sopimus virka-avusta ja tiedonvaihdosta veroasioissa, tai jotka ovat tutkijadirektiivissä tarkoitetun oleskeluluvan haltijoita.

Suomesta saadusta tulosta menevää veroa määrättäessä huomioon otettaisiin myös palkka, eläke ja sosiaaliturvaan perustuva suoritus, joka on saatu muualta kuin Suomesta ja joka on verovelvollisen asuinvaltiossa veronalaista tuloa. Lisäksi huomioon otettaisiin edellä mainitut tulot, jotka on saatu Suomesta ja joiden verottamisen verosopimus estää.

Ansiotulo verotettaisiin verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä, jos rajoitetusti verovelvollinen esittää tarvittavat selvitykset tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä. Nykyisiä ansiotulosta perittävää 35 prosentin lähdeveroa koskevia säännöksiä ei ehdoteta muutettaviksi, vaan ne tulisivat edelleen sovellettaviksi, jos rajoitetusti verovelvollinen ei esitä tarvittavia selvityksiä.

Ansiotuloista on viime vuosina kertynyt lähdeveroa vuositasolla noin 30,9 – 36,8 miljoonaa euroa. Ehdotetun muutoksen arvioidaan alentavan verotuottoja. Jos kaikki tai lähes kaikki verovelvolliset siirtyisivät verotusmenettelylain mukaiseen verotukseen, arvioidaan verotuottojen enintään puolittuvan, jolloin verotuottojen menetys olisi enintään 16 – 18 miljoonaa euroa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.

Lähde VM 27.06.2013 Tiedote 101/2013

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525