Vuodenvaihteen 2013 muutoksia

02.01.2013

Muutoksia arvonlisäverotuksessa 1.1.2013 alkaen

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 23 prosentista 24 prosenttiin 1.1.2013.

Elintarvikkeisiin, rehuihin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta nousee 13 prosentista 14 prosenttiin.

Kirjoihin, tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saatuihin korvauksiin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovellettava arvonlisäverokanta nousee 9 prosentista 10 prosenttiin.

Perintö- ja lahjaverotus
Perintövero- ja lahjaveroasteikkoihin lisätään väliaikaisesti uusi porras 1 000 000 euroa ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta. Ensimmäisessä vero-luokassa kyseisen portaan veroprosentti on 19 prosenttia ja toisessa veroluokassa 35 prosenttia. Uusi porras on väliaikaisesti voimassa vuosina 2013-2015.

Vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saadun vakuutuskorvauksen lahjaverovapaudesta 8 500 euron määrään asti luovutaan. Lisäksi kuolinpesän varoista tehtäviä vähennyksiä koskevia säännöksiä tarkennetaan.

Varainsiirtoverotus
Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden sekä asunto-osuuskunnan osuuksien luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero nousee 1,6 prosentista 2 prosenttiin. Sama koskee muun sellaisen osakeyhtiön osakkeiden luovutusta, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa.

Varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen luetaan osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle. Vastikkeeseen luetaan samoin osakkeisiin kohdistuva osuus rakentamisaikaisista lainoista, vaikka päätöstä osakkaiden oikeudesta tai velvollisuudesta maksaa yhtiölainaosuus ei ole vielä tehty.

Rakentamisaikana tai aiemmin tapahtuvissa luovutuksissa vastikkeeseen luetaan luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista veloista omistusoikeuden siirtymisajankohtana tai silloin, kun rakennus on valmistunut ja hyväksytty käyttöönotettavaksi.

Uusia säännöksiä sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuvaan luovutukseen.

Ansiotuloverotus
Vuoden 2013 veroasteikkoon sisältyy uusi tuloluokka 100 000 euro ylittäville tuloille, ns. solidaarisuusvero. Vuoden 2013 tuloveroasteikko:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
16 100 – 23 900 8 6,50
23 900 – 39 100 515 17,50
39 100 – 70 300 3 175 21,50
70 300 – 100 000 9 883 29,75
100 000 - 18 718,75 31,75


Yle-vero voimaan
Televisiolupamaksun korvaava Yle-vero tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Maksimissaan 140 euron suuruinen Yle-vero ei aiheuta toimenpiteitä, koska se sisältyy automaattisesti ennakkoperintään. Yle-veron maksamiseen ei vaikuta se, omistaako henkilö television tai käyttääkö hän muutoin yleisradion palveluja vai ei. Yle-veron maksavat kaikki, jotka ovat viimeistään kalenterivuoden aikana täyttäneet 18 vuotta. Yle-veron suuruus on 0,68 prosenttia tulojen yhteismäärästä, mutta enintään 140 euroa. Alle 50 euron määrää ei tarvitse maksaa.

Yritysten Yle-vero määräytyy verotettavan tulon mukaan. Veron määrä on 140 euroa, jos verotettava tulo ylittää 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia niin, että veron määrä on enintään 3 000 euroa vuodessa.

Matkakustannusten korvaukset
Kotimaan kokopäivärahaa sekä ateriakorvausta nostetaan 1.1.2013 alkaen siten, että kokopäiväraha nousee 36 eurosta 38 euroon ja ateriakorvaus nousee 9,00 eurosta 9,50 euroon. Osapäiväraha nousee 16 eurosta 17 euroon. Henkilöauton kilometrikorvaus on 45 senttiä/km.

Väliaikainen pankkivero
Suomalaiset talletuspankit maksavat pankkiveroa verovuodesta 2013 alkaen. Pankkivero peritään väliaikaisesti vuosina 2013-2015.

Tuloverolain muutoksia
Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee 945 eurosta 970 euroon ja kertymäprosentti korotetaan 7,1 prosentista 7,3 prosenttiin. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 850 eurosta 2 880 euroon.

Eläketulon verotusta kiristetään siten, että eläketulon lisäveroa suoritetaan 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksen määrällä ylittää 45 000 euroa.

Kotitalousvähennys myönnetään myös ulkomaisen yrityksen myymien palvelujen osalta, kun palvelu tarjotaan toisessa Euroopan talousalueen valtiossa. Vähennystä voidaan hakea takautuvasti vuodesta 2007 alkaen.

Vakituiseen asuntoon kohdistuvan velan korkojen vähennyskelpoinen osuus pienenee 80 prosenttiin vuonna 2013. Vuonna 2012 vähennyskelpoinen osuus asuntolainan koroista oli 85 prosenttia.

Tuotannollisten investointien korotetut poistot
Tuotannollisten investointien korotettuja poistoja koskevaa lakia sovelletaan verovuosina 2013-2015. Uusien tehtaiden ja työpajojen sekä niissä käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenosta saa verotuksessa tehdä enintään kahtena verovuotena kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Poistot voi tehdä kalenterivuosina 2013-2015 hankituista ja käyttöönotetuista hyödykkeistä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä sovelletaan vuosina 2013-2015. Lisävähennykseen ovat oikeutettuja osakeyhtiöt ja osuuskunnat työntekijöilleen maksamiensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella. Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä on 100 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 400 000 euroa ja alaraja 15 000 euroa.

Sijoitustoiminnan verohuojennus
Kohdeyhtiöstä riippumaton bisnesenkelinä toimiva yksityinen sijoittaja voi vähentää pääomatulostaan 50 % vuosina 2013-2015 lain voimaantulon jälkeen osakeyhtiöön sijoittamastaan osakepääoman määrästä. Vähennys on vähintään 5 000 euroa ja enintään 75 000 euroa. Yksittäinen sijoittaja voi tehdä sijoituksia useampaan yhtiöön, jolloin vähennyksen enimmäismäärä on 150 000 euroa.

Sijoitus on tehtävä pieneen yritykseen, jossa on enintään 50 työntekijää ja jonka taseen loppusumma tai liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.

Yritysten maksamien korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan
Rajoitukset koskevat vain elinkeinotoiminnassa maksettuja korkoja, jos nettokorkomenojen määrä on vuodessa yli 500 000 euroa. Vaikka rajoitus soveltuisi vain muutamaan sataan yritykseen, on säännöksen verotuotoksi arvioitu 70 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverotuksen muutoksia 2013
Kiinteistöverolain ilmoittamismenettelyä ja verotuksen toimittamista koskevia säännöksiä on muutettu lailla kiinteistöverolain muuttamisesta. (253/2012, 1.6.2012) Lakiin on lisätty säännökset verovelvollisen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettävät tiedot.

Kiinteistöverotus toimitetaan Verohallinnon rekisterissä olevien, verovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta saatujen tietojen sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella. Verovelvollisen on tarkistettava tietojen oikeellisuus. Jos hän ei korjaa tietoja, hänen katsotaan antaneen tiedot selvityksen mukaisena. Verohallinto voi määrätä veronkorotuksen laiminlyönneistä. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013.

Muutoksia tavarankuljetusalalla
Kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muutos tulee voimaan. Sen mukaan ammattimainen kuljetuksen tilaaja on vuoden alusta velvollinen selvittämään, että kuljetuksen suorittajalla on tarvittava liikennelupa.

Hallitus esittää lisäksi lainmuutosta tavaraliikennelakiin. Esityksessä ehdotetaan liikennelupapakon selkeyttämistä valvonnan parantamiseksi ja tasapuolisten kilpailun edellytysten luomiseksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 huhtikuun alusta.

Hallitus esittää itsenäisille yrittäjäkuljettajille myös työaikalakia, jossa säädetään yrittäjäkuljettajien viikoittaisesta enimmäistyöajasta, tauoista ja yötyöstä tieliikenteessä. Tämän lain on tarkoitus tulla voimaan 2013 alkupuolella.

Kiinteistön- ja vuokra-asuntojen välittäjien pätevyysvaatimukset laajentuvat
Kiinteistön- ja vuokra-asuntojen välitystehtäviä suorittavien henkilöiden ammattipätevyysvaatimuksia laajennetaan. Esityksen mukaan välitysliikkeen vastaavan hoitajan on huolehdittava siitä, että liikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan ensi vuoden huhtikuussa. Ehdotettu ammattipätevyyden laajentamista koskeva muutos tulisi kuitenkin voimaan vasta vuonna 2016.

Rakennusalalla tehostetaan valvontaa
Vuoden 2013 lokakuusta lähtien rakennustyömaan pääurakoitsijan tai sellaisen puuttuessa rakennuttajan on annettava Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskennelleistä työntekijöistä ja itsenäisistä ammatinharjoittajista (HE 92/2012).

Työntekijätietojen lisäksi rakennustyötä tilaavien on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain tiedot kaikista yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle rakentamispalvelua tai rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä taikka vuokraavat työvoimaa sellaisiin töihin.

Yksityisen rakennuttajan on ilmoitettava rakentamistyön suorittaneet työntekijät ja yritykset Verohallinnolle ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.

Yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus koskee vain sellaista rakentamistyötä, jota varten tarvitaan rakennuslupa.

Verohallinnon mukaan lain voimaantulo voi tästä kuitenkin pidentyä niin, että tietojen antaminen alkaisi 1.1.2014. Verohallinto antaa rakennusalan kuukausi-ilmoitusta koskevan ohjeen vuoden 2013 aikana.

Viivästyskorko
Viivästyskorko ajanjaksolle 1.1.2013 – 30.6.2013 on 8,0 % vuodessa.

Arvonlisäverotuksessa laskutukseen liittyvistä säännöksistä
Arvonlisäverolakiin on tehty laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset. Lakiin on otettu säännös siitä, missä tilanteissa Suomen laskutusta koskevia säännöksiä sovelletaan. Jäsenvaltioiden rajat ylittäviä liiketoimia koskevien laskujen antamiselle on asetettu määräaika. Laskujen tietosisältövaatimuksiin on tehty pienehköjä muutoksia. Kevennettyihin laskun tietosisältövaatimuksiin liittyvä vähäisen laskun enimmäisarvo on nostettu 400 euroon. Lakiin on myös otettu säännös sekä paperisten että sähköisten laskujen alkuperän aitouden ja sisällön muuttumattomuuden varmistamisvelvollisuudesta.

Verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun muutoksia
Vuoden 2013 alusta verotuksen ennakollista oikeusturvajärjestelmää yhtenäistetään siten, että tuloverotuksen ennakkotietomenettely muutetaan ennakkoratkaisumenettelyksi ja ratkaisut tulevat valituskelpoisiksi.

Arvopaperimarkkinoita koskevat säännökset uudistettu
Vuodenvaihteessa voimaan tulevien uusien arvopaperimarkkinoita koskevien lakien myötä arvopaperimarkkinalainsäädännön rakenne on uudistettu ja muun muassa arvopaperimarkkinalaki jaettu useammaksi laiksi. Uudistus on osa tavoitetta parantaa arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Lähteet: Finlex, VM, OM, Eduskunta, Verohallinto. Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta tai niiden muuttumisesta. 31.12.2012

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525