Arvonlisäverotuksen laskutusta koskevia säädöksiä yhdenmukaistetaan EU:ssa

30.03.2012

Hallitus esittää, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset. Direktiivillä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan EU:n laskutusta koskevia säännöksiä arvonlisäverotuksessa. Lisäksi poistetaan sähköisen laskutuksen lainsäädännölliset esteet kohtelemalla paperisia ja sähköisiä laskuja tasaveroisina arvonlisäverotuksessa koko EU:n alueella. Direktiivi toimeenpantaisiin elinkeinonharjoittajien kannalta mahdollisimman yksinkertaisella ja joustavalla tavalla.

Arvonlisäverolakiin otettaisiin säännös siitä, missä tilanteissa Suomen laskutusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin. Lakiin lisättäisiin myös säännös jäsenvaltioiden rajat ylittäviä liiketoimia koskevien laskujen antamisen määräajasta. Laskujen tietosisältöä koskeviin säännöksiin tehtäisiin direktiiviä vastaavat pienehköt muutokset. Kevennettyihin laskun tietosisältövaatimuksiin liittyvää vähäisen laskun enimmäisarvoa ehdotetaan nostettavaksi 250 eurosta 400 euroon.

Arvonlisäverolaissa kohdellaan jo nykyisin sähköisiä ja paperisia laskuja tasaveroisina, joten lakiehdotus ei tältä osin muuttaisi nykytilannetta. Lakiin otettaisiin säännös sekä paperisten että sähköisten laskujen alkuperän aitouden ja sisällön muuttumattomuuden varmistamisvelvollisuudesta. Varmistus voitaisiin tehdä millä tahansa elinkeinonharjoittajan valitsemalla liiketoiminnan valvontakeinolla. Elinkeinonharjoittajan tulisi säilyttää varmistuksessa käyttämänsä tositteet ja tiedot.

Lisäksi esitys sisältää eräitä muita direktiivin edellyttämiä pienehköjä muutoksia.

Laskutusta koskevien säännösten yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen direktiivillä on omiaan alentamaan rajat ylittävää kauppaa harjoittavien yritysten laskutuskustannuksia ja siten parantamaan niiden kilpailukykyä. Sama vaikutus on säännöksillä, jotka edistävät sähköistä laskutusta poistamalla nykyisen arvonlisäverodirektiivin sallimat, useimpien jäsenvaltioiden soveltamat edellytykset sähköiselle laskutukselle. Säännös, joka määrää, minkä jäsenvaltion laskutussäännöksiä kulloinkin on sovellettava, selventää nykyistä tilannetta ja lisää yritysten oikeusvarmuutta.

Yritykset saattavat joutua mukauttamaan laskutusjärjestelmiään täyttääkseen ehdotuksen mukaiset laskumerkintävaatimukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013.

Lähde: VM Tiedote 74/2012

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525